FSLI – Румъния

FSLI – Румъния е национално представителна профсъюзна организация в областта на образованието, която включва 175 000 членове (от предучилищно, начално и средно образование и ПОО) и е най-големият съюз в Румъния. Включени са следните категории членове: учители, непедагогически персонал и помощен учителски персонал, всички те са организирани в 62 съюза на окръжно ниво.

www.fsli.ro