На 22.06.2021г. партньорите по Проект ProTeach проведоха своята първа партньорска среща в София. По време на срещата бяха отчетени първите постижения на проекта като създаване на интернет информационна страница и оформяне на концептуалната рамка на бъдещата методология за професионално развитие на педагогическите специалисти.

По време на срещата бяха споделени интересни модели и политики, които ще подкрепят предстоящата развойна дейност. В Румъния ръководителите на методически обединения имат важна роля в процеса по оценка на професионалното представяне на учителите като в рамките на продължителен период от време участват активно в наблюдения на урочна дейност и даване на обратна връзка с цел усъвършенстване. В Сърбия системата изпробва различни подходи за оценка на преподавателската дейност, включително и чрез различни форми на междупредметна обратна връзка.