Проект ProTeach

Проектът ProTeach обединява усилията на три учителски синдиката от три държави в сърцето на Балканския регион (България, Румъния и Сърбия). Цялата концепция зад проекта е да се установи силно регионално партньорство с осезаемо въздействие, което би допринесло за осигуряване на качествено училищно образование на регионално ниво, отговарящо на настоящите предизвикателства в резултат на COVID-19. Обосновката на настоящия проект се дължи на научно изследване върху моделите на дистанционно обучение в електронна среда. С настоящото партньорство бихме искали да подкрепим учителите в нашите страни в развиването на солидни дигитални умения и ефективност в новата им роля на педагози, изискваща бързо превключване  между различни учебни среди (офлайн, онлайн и смесена). Ще постигнем това чрез разработване, пилотиране и внедряване на цялостна методология за професионално развитие на учителите в дигиталното образование, включително ясна рамка на критериите за оценка за предоставяне на онлайн образование.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.